Kolejne spotkania Rodziny Żyrowickiej w Białowieży

W drugim spotkaniu w Białowieży, które odbyło się w dniach 22 - 25 czerwca 1984 r. wzięło udział 35 osób, w tym 21 wychowanków i 2 nauczycieli: prof. Stanisław Morawski i prof. Ludwik Syta, (dzieci dyrektorów: Alina Janowska-Zabłocka i Zdzisław Kostro).

Jak stwierdził Z. Sokołowski: „…na żyrowickim drzewie gałęzie nie tylko, nie usychają, ale ciągle ich przybywa i trzeba mieć nadzieję, że drzewo to jeszcze kiedyś zakwitnie i wyda nowe, coraz bardziej dorodne owoce”.

23.06 – Msza św. w kościele w Białowieży – złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą i pod obrazem Matki Boskiej Żyrowickiej.
Wspomina A. Tronina: inż. St. Morawski[…]czcił kopię tego obrazu umieszczoną w naszej „żyrowickiej” kaplicy w Kościele katolickim w Białowieży. Pamiętam ten dzień, kiedy podczas naszego ostatniego spotkania w czerwcu 1984 r. w Białowieży prof. Morawski, prowadzony już pod ręce przez dwóch naszych kolegów, z wielką czcią składał wiązankę kwiatów przed tym obrazem.

Kopię obrazu Matki Boskiej Żyrowickiej wraz z tablicą opisową dziejów Żyrowic ufundowali byli mieszkańcy Słonima i ziemi Słonimskiej, jako ofiara dziękczynna za doznane łaski w okresie międzywojennym, drugiej wojny światowej i w latach późniejszych i w dniu 3.06.1984 r. przekazali uroczyście białowieskiej parafii. Obraz został umieszczony w kaplicy. Wykonała go we wrześniu 1983 r. malarka Danuta Przyłucka zam. w Białymstoku.

Mszę św. w intencji przybyłych członków rodziny Żyrowiaków odprawił ks. F. Wiatr, który w pięknej, wzruszającej homilii dał wyraz swej sympatii i życzliwości dla umacniającej się tradycji spotkań Żyrowiaków również w białowieskiej świątyni.

Pani Alina Janowska-Zabłocka, stojąc na stopniach ołtarza zaśpiewała słynną kiedyś „Pieśń o Najświętszej Pannie Żyrowickiej”, zaczynającej się od słów:

„Żyrowice  - łask krynice
Na świat cały wylały…
[…]
Ty, Słonimie i ty Rzymie,
Pieśń Maryi śpiewajcie
Jej stolicę – Żyrowice
Serdecznie wychwalajcie!”

Odmówiła też „Modlitwę nabożną do Najświętszej Matki Żyrowickiej”.
Własnoręcznie napisane w/w teksty przez p. Alinę Janowską –Zabłocką zostały przekazane ks. Franciszkowi Wiatrowi.

Po nabożeństwie odbył się uroczysty apel młodzieży ZSZ MLiPD, rozpoczęty „Powitaniem” odegranym przez zespół trębaczy. Apel prowadził dyr. Tadeusz Mokrzycki, który był uczniem St. Morawskiego w Brynku, przez co został „spokrewniony” z Żyrowiakami. Mówił między innymi o pięknych tradycjach żyrowickiej szkoły, a jej profesorów i absolwentów stawił za wzór godny naśladowania.
W imieniu Żyrowiakow pan Józef Pacewicz poprosił młodzież o ratowanie ginących lasów polskich w czasie przyszłej pracy zawodowej oraz o przyjecie i kontynuowanie najlepszych tradycji szkoły żyrowickiej.

Po obiedzie odbyło się zebranie, podczas którego prof. St. Morawski zaapelował (fragment)
[…] Chciałbym wreszcie z naciskiem podkreślić, iż znajdujemy się w tej fazie rozwoju tradycji żyro wickiej, że już wolno i należy objąć nią dzieci i wnuków Żyrowiaków, by ich uwagę wyostrzyć na wymienione sprawy, a ich zainteresowanie skierować na potrzebę metodycznych dociekań. Mam na myśli spośród młodszych naszych pokoleń już wielu studentów wydziału historii lub młodszych naukowców historii, miedzy innymi katedr historii leśnictwa polskiego. Chodzi o przekonanie ich, że nawet odrębne fragmenty takich zagadnień, jak np. udział Żyrowiaków w II wojnie światowej, dzieje męczeństwa Żyrowiaków w latach 1939 – 45 lub innych podobnych – mogą być wdzięcznymi tematami do prac magisterskich, a również do przewodów doktorskich.[…]
Chciałbym, byśmy uprzytomnili sobie niezwykle sympatyczny fakt, iż Żyrowiacy, spotykający się w Białowieży już po raz drugi, korzystają z gościny w murach Państwowego Technikum Leśnego. Jest to dla nas wymownym i miłym dowodem szczególnego zainteresowania i życzliwości ze strony dyrekcji technikum dla tradycji żyrowickich. Poczuwamy się więc z tego powodu do wyrażenia najserdeczniejszego podziękowania. I niech temu uczuciu wdzięczności towarzyszy nasze gorące życzenie, by Państwowe TL w Białowieży przejęło role spadkobiercy i kontynuatora najlepszych tradycji b. Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-leśnej w Żyrowicach.

Wieczorem w auli internatu odbył się ponad godzinny występ, pełen humoru, pani Aliny Janowskiej- Zabłockiej.

24.06 – Msza św.; złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar faszyzmu, wycieczka - muzeum i rezerwat żubrów z przewodnikiem W. Pirożnikowem i spotkanie w gościnnej leśniczówce w Zwierzyńcu.

III spotkanie  Białowieża 1 - 2 września 1991 r.

Trzecie spotkanie poświęcone przekazaniu odzyskanego żyrowickiego sztandaru.
Pan Edwin Drobkiewicz otrzymał pismo od M.Saramowicza przyjmujące go na honorowego członka „Rodziny Żyrowickiej” – za troskliwą opiekę nad rodziną przy organizowaniu zjazdów, wydaniu Księgi Pamiątkowej i nadaniu TL w Brynku im. St. Morawskiego.
Link do artykułu o historii sztandaru i zjazdu w Białowieży. http://www.zsl.bialowieza.lasy.pl/swz/63-swzy/393-hs.html

IV spotkanie   Białowieża 28 - 29.06.1997 r.

W ostatnim spotkaniu wzięły udział 42 osoby, w tym 18 absolwentów

28.09 – obrady w auli -  przewodniczył Antoni Tronina – główny powód zjazdu – wybór nowego zarządu i podjęcie decyzji odnośnie dalszej działalności „Rodziny Żyrowickiej”. Większość osób deklaruje kontynuacje prac również poprzez dzieci i wnuków oraz chęć utrzymania koleżeńskich stosunków z absolwentami Brynka 1947-50.

29.06. – Msza św. koncelebrowana przez proboszcza ks. Jerzego Buzuna i ks. Antoniego Troninę (prof. KUL, syna Żyrowiaka”).

W czasie Mszy św. dokonano poświęcenia urny z ziemią z Grobów Katyńskich oraz kopii obrazu Matki Boskiej Kozielskiej (koronowanego przez Ojca św. w Krakowie 8.06.97 r.).
Do urny, wykonanej staraniem Eugeniusza Rejmenta, włożono ozdobnie wykonany dokument, podpisany przez wszystkich obecnych na zjeździe, o następującej treści: „Ziemia z Grobów Katyńskich, przywieziona przez pielgrzymkę Niewidomych w 1992 r. Dzisiaj po 5 latach złożono w kościele rzymsko-katolickim p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży w dniu 29 czerwca 1997 r. przez uczestników zjazdu Żyrowickiej Rodziny, to jest absolwentów Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach w Ziemi Nowogródzkiej w latach 1926-39 i członków ich rodzin – dla uczczenia pamięci naszych kolegów, oficerów wojska Polskiego, pomordowanych przez NKWD w Katyniu 1940 r. :
1.    Kukucz Paweł – instruktor
2.    Plewa Stanisław – abs. 1930 r.
3.    Woyno-Sidorowicz Jan  - abs. 1934 r.
4.    Stanny Józef – abs. 1937 r.  
Białowieża, dnia 29 czerwca 1997 r.

Kopia obrazu Matki Boskiej Kozielskiej (płaskorzeźba) została wykonana w 1983 r. w Ełku przez artystę rzeźbiarza Henryka Czepułkowskiego, wilnianina, na podstawie opisu i wizerunku nadesłanego z Anglii. Wykonano ze składek Koła Miłośników Ziemi Słonimskiej. Uznano, że najlepszym miejscem będzie kościół w Białowieży. Do obrazu dołączono „Informację dotyczącą kopii obrazu M.B. Kozielskiej”.

Wspomienia A. Troniny: […]Po wspólnym obiedzie pojechaliśmy do osady leśnej Zwierzyniec położonej w środku puszczy, w której mieszka nasz kolega Włodek Pirożnikow z żoną Zofią i córką Ewą. Tu odbyło się pożegnalne spotkanie w serdecznej, prawdziwie rodzinnej atmosferze. Ostatnie koleżeńskie rozmowy – niestety krótkie, bo czas rozstania nieubłaganie się zbliżał. Jeszcze wspólna fotografia, jak na pierwszym zjeździe przed 15 laty i pożegnalne uściski z myślą, czy jeszcze pan Bóg nam pozwoli się spotkać.
Anna Kulbacka