Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków szkoły, internatu i kotłowni Technikum Leśnego w Białowieży"

       

 

W dniu 8.12.2016 r. Technikum Leśne w Białowieży zawarło umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt „Termomodernizacja budynków szkoły, internatu i kotłowni Technikum Leśnego w Białowieży” w ramach poddziałania 1.3.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W ramach projektu przewiduje się m.in. ocieplenie powierzchni zewnętrznych,  docieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Koszty całkowite zadania to 7 617 405,66 zł.
Zakończenie realizacji projektu przewiduje się do 30 listopada 2019 r.
Umowę w imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, a  Beneficjenta reprezentowała pani Anna Kulbacka - Dyrektor Technikum  Leśnego w Białowieży.

Jest to długo oczekiwana chwila. Otrzymane fundusze pozwolą na całkowitą zmianę zarówno wyglądu zewnętrznego budynków, jak i oszczędności w kosztach utrzymania obiektów.
Informacje dotyczące projektu, zdjęcia z postępu prac będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej szkoły. Zapraszamy do zapoznawania się z materiałami.