Projekt "Z nauką w las"

Technikum Leśne w Białowieży realizuje w okresie od 23.05.2016 r. do 31.10.2017 r. projekt „Z nauką w las” dofinansowany w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3: Kształcenia zawodowe młodzieży na  rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1: Kształcenia zawodowe młodzieży na  rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki poza ZIT BOF.
Typ projektu: staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców.
Cel główny projektu: nabycie przez 100 uczniów oraz przez 6 nauczycieli Technikum Leśnego w Białowieży kompetencji zawodowych, doświadczenia zawodowego oraz wiedzy o współczesnym rynku (środowisku) pracy, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców, poprzez realizację staży zawodowych.
Dofinansowanie projektu z UE: 582 587,50 zł

Plakat promujący projekt w załączeniu.

 

Załączniki: