Dzisiaj kompetentny... jutro innowacyjny...

TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY
WDRAŻA PROJEKT
DZISIAJ KOMPETENTNY I WYKWALIFIKOWANY UCZEŃ JUTRO INNOWACYJNY
I KONKURENCYJNY PRACOWNIK

Projekt realizowany jest w ramach umowy nr: WND-RPPD.03.03.01-20-0080/16 z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  III, Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1.  Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF,

Celem projektu jest:

  • wsparcie rozwoju zawodowego 190 uczniów poprzez uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji,
  • nabycie wiedzy o współczesnym rynku (środowisku pracy poprzez staże i doradztwo zawodowo-edukacyjne, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 9 nauczycieli
  • oposażenie szkoły w celu stworzenia warunków nauki zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

 

Czas trwania projektu:      2 październik 2017 roku do 30 września 2020 roku
Całkowita wartość projektu:    1 986 588,00
Kwota dofinansowania z UE:    1 885 180,48
Wkład własny:   101 407,52

 

W ramach projektu są realizowane następujące zadania:

Zadanie 1 – Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu języków obcych i stosowania nowoczesnych technologii ICT
Zadanie 2 – Pomoc stypendialna i warsztaty desing thinking dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i matematyki
Zadanie 3 –  Wsparcie działalności kółka pszczelarskiego
Zadanie 4 – Nabywanie przez uczniów kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie dodatkowych uprawnień pożądanych na rynku pracy
Zadanie 5 – Organizacja pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych eliminujących nierówności szans i dysproporcje edukacyjne uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów
Zadanie 6 – Organizacja indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczniów z problemami w nauce i zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnictwa
Zadanie 7 – Utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery SPInKA i realizacja programu doradztwa zawodowo-edukacyjnego
Zadanie 8 – Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli
Zadanie 9 – Doposażenie bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego

PREZENTACJA PROJEKTU

Projekt „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny i konkurencyjny pracownik” realizowany  przez Technikum Leśne w Białowieży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Oś Priorytetowa  III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, Priorytet inwestycyjny 10.4. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną  naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Regulamin wdrażania programu stypendialnego

DZISIAJ KOMPETENTNY I WYKWALIFIKOWANY UCZEŃ JUTRO INNOWACYJNY
I KONKURENCYJNY PRACOWNIK

Regulamin wdrażania programu stypendialnego w ramach projektu „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny  i konkurencyjny pracownik” dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języków obcych