Sprawy pedagogiczne

Pedagog szkolny w roku szkolnym 2020/2021 przyjmuje w godzinach

Poniedziałek 9:00-13:00

Wtorek 8:00-13:00

Środa 14:00-18:00

Czwartek 9:00-14:00

Piątek 8:00-12:00

telefon do pedagoga: 85 6812404 wew 49, pokój 206

Podmioty, z którymi współpracujemy przy realizacji Programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły: 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce. 2. Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce. 3. Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce. 4. Posterunek Policji w Białowieży. 4. Urząd Gminy w Białowieży. 5. Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP w Białymstoku. 6. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. 7. Ośrodki Pomocy Społecznej. 8. Państwowe Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

 

Poniżej artykuły dotyczce spraw pedagogicznych

 

Wyniki konkursu profilaktyczno-literackiego: "Moda na abstynencję"

           6 listopada 2020 r. ogłoszony został szkolny konkurs profilaktyczno-literacki „Moda na abstynencję”. Skierowany był do całej społeczności szkolnej, a celem była promocja zdrowego stylu życia i abstynencji oraz kształtowanie silnej woli u młodych ludzi.
          Przesłane prace były bardzo różnorodne pod względem formy, kompozycji i sposobu przeprowadzenia argumentacji.

Konkurs profilaktyczny pt.: Moda na abstynencję- listopad/grudzień 2020

Zasady:
1.Konkurs profilaktyczno-literacki na temat: dlaczego warto być abstynentem? (w zakresie nikotyny, alkoholu, narkotyków). Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
2.Termin nadsyłania prac do 9 grudnia 2020 r.
3.Forma: praca pisemna o objętości do jednej strony formatu A4.
4.Przy ocenianiu prac brane będą pod uwagę: