Termomodernizacja budynków szkoły, internatu i kotłowni Technikum Leśnego w Białowieży

      

Projekt „Termomodernizacja budynków szkoły, internatu i kotłowni Technikum Leśnego w Białowieży” w ramach poddziałania 1.3.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W ramach projektu przewiduje się m.in. ocieplenie powierzchni zewnętrznych,  docieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zarządzanych przez Technikum Leśne w Białowieży od 2020 r.

EFEKTEM projektu na poziomie REZULTATÓW będzie:
-spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 1066,1 tony rocznie tj. o ponad 63% w porównaniu do 2015.
-zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej w budynkach publicznych o 4542,01 GJ/rok,
-zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 245,51 MWh/rok,
-zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 3639,73 GJ/rok,
-zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 6782,87 GJ/rok.

Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia kosztów opłat ponoszonych na energię elektryczną i cieplną w budynkach Technikum Leśnego w Białowieży

EFEKTEM projektu na poziomie PRODUKTU będzie:
-zwiększenie liczby zmodernizowanych energetycznie budynków użyteczności publicznej o 3 szt.,
-powierzchnia użytkowa w budynkach poddanym termomodernizacji 5271,8m2,
-zmodernizowanie jednego źródła ciepła poprzez wymianę dwóch kotłów z olejowych na gaz ziemny.

Projekt przyczyni się zatem do zwiększenia efektywności energetycznej o 51%. Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynku szkoły wyniesie 45,72%, w internacie 36,61%, a w kotłowni 54,24%. Wymiana źródła ciepła spowoduje 32% redukcji emisji CQ2.

Koszty całkowite zadania to 7 617 405,66 zł.
Udział dofinansowania POIiŚ  6 474794,81 zł.

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się do 30 listopada 2019 r.
 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.03.01-00-0044/16-00 informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

Galerie z realizacji projektu:

Szkoła

Internat

Kotłownia